> Veslački portal

> Hrvatski veslački savezKontakt

Hrvatski veslački savez |
Croatian rowing federation

Trg Krešimira Ćosića 11,
10000 Zagreb

Telefon/telefax:
+385 1 30 12 350 

E-mail: hvs@inet.hr

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VESLAČKOG ČAMCA

Predmet prodaje: Veslački čamac osmerac marke "Hudson"

> 21. kolovoza 2013. - Natječaj (pdf 58KB)

Hrvatski veslački savez (dalje: HVS), temeljem odluke Izvršnog odbora HVS-a o prodaji osnovnog sredstva donesene na 7. sjednici Izvršnog odbora održanoj  02.08.2013. godine, raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VESLAČKOG ČAMCA

1. Predmet prodaje:
Veslački čamac osmerac marke "Hudson"
model HQVU8HO14D707, godina proizvodnje 2007.,
Početna cijena: 80.000,00 kn (osamdesettisuća kuna)

2. Način i uvjeti prodaje:
Na natječaju, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, imaju pravo sudjelovati fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i/ili pravne osobe s sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 8.000,00 kn, u korist žiro-računa Hrvatskog veslačkog saveza otvoren pri ZABA d.d. 2360000-1101479381, svrha doznake „Jamčevina za natječaj – veslački čamac osmerac“. Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o kupoprodaji navedenog čamca jamčevina se uračunava u cijenu. Ako odabrani kupac u niže navedenom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, te ne potpiše ugovor o prodaji čamca, jamčevina se ne vraća. Prodaja čamca obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Navedeni čamac može se pregledati od za vrijeme trajanja natječaja i to od 8 do 10 sati na adresi HAVK Mladost, Veslačka 26, 10000 Zagreb, uz obveznu prethodnu najavu.

3. Obvezni sadržaj ponude:
Ponuda mora sadržavati najmanje: ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, preslik osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o platežnoj sposobnosti (BON 1, potvrda o solventnosti, dokaz o visini redovnih mjesečnih prihoda za fizičke osobe i sl.), dokaz o uplati jamčevine, broj računa na koji se jamčevina može vratiti i kontakt-podatke (potpunu adresu, telefon, mail, ili fax). Ponuditelj snosi troškove pripremanja i podnošenja ponuda, te nema pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac-stjecatelj je obveznik javnih davanja, troškova javnog bilježnika, te odvoza čamca. HVS nije u sustavu PDV-a.

4. Rok za dostavu ponude:
Rok za dostavu ponuda je 23.08.2013. godine. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – ponuda za osmerac“ i to poštom na adresu: Hrvatski veslački savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb, ili osobnom dostavom u sjedište Saveza, najkasnije u roku za dostavu ponuda i to do kraja uredovnog radnog vremena.

5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Ponude će se javno otvarati u tajništvu HVS-a dana 5. rujna 2013. u 11 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći. Povjerenstvo koje provodi natječaj može, bez navođenja posebnih razloga, predložiti da  ne prihvati niti jednu ponudu.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom i/ili najkraćim rokom otplate.
U slučaju ponude s jednokratnom uplatom kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu čamca prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, dok je u slučaju ponude s višekratnom uplatom kupac dužan platiti kupoprodajnu cijenu čamca slijedećom dinamikom:

  • Najmanje 60% kupoprodajne cijene prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega ima pravo stupiti u posjed čamca.
  • Preostali iznos kupoprodajne cijene prije ispisa čamca iz poslovnih knjiga Hrvatskog veslačkog saveza i upisa istog u poslovne knjige kupca, a što će se posebno urediti kupoprodajnim ugovorom.

U slučaju višekratne uplate rizik propasti i/ili oštećenja čamca pada na teret kupcakoji je, neovisno o propasti i/ili oštećenju čamca, dužan platiti punu ugovorenu kupoprodajnu cijenu istog, a što će se posebno urediti kupoprodajnim ugovorom.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
Savez zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja, niti mora objasniti razloge odustajanja.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Hrvatskim veslačkim savezom u roku od 8 dana od dostave odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije. Prije sklapanja ugovora kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu čamca.
Zaključak o najpovoljnijem ponuditelju dostavlja se svim ponuditeljima s uputom da mogu uložiti prigovor Izvršnom odboru HVS-a u roku od 8 dana od dana dostave zaključka. Odluka Izvršnog odbora HVS-a je konačna.

Informacije o natječaju se mogu dobiti u uredovno radno vrijeme tajništva HVS-a na telefon 01/3012350.

U Zagrebu, 21. kolovoza 2013. godine

 

HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ, predsjednik:
____________________________________
Zlatko Buzina, dipl. ing.