> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama


Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski veslački savez (HVS) kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranima ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. 


Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom veslačkom savez, Zdravku Gajšaku.

Kontakt adresa:
Hrvatski veslački savez
Trg Krešimira Ćosića 11
Tel. 01 3312 350, fax 01 5576650
e-mail: hvs@inet.hr

 

Obrazac 2 - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac 3 - ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Obrazac 4 - ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA